ประชุมบทบาทบรรณาธิการต่อการสนับสนุนตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก