ดร. พยงค์ เทพอักษร บรรณาธิการ เเละกองบรรณาธิการวารสารสาธารณสุขเเละวิทยาศาสตร์สุขภาพ ของเครือข่ายคณะสาธารณสุขศาสตร์เเละสหเวชศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก จัดประชุมประจำปี ครั้งที่ 1/2562