ประชุมติดตามความพร้อม การจัดประชุมวิชาการนานาชาติ สถาบันพระบรมราชชนก