ประชุมเตรียมความพร้อม ติดตามความก้าวหน้าของคณะทำงานชุดต่างๆ